Raku Vase

Raku Vase: Local clay, raku glaze

Raku Vase: Local clay, raku glaze SOLD